“Rekishi no Kyokun” Author Talk with Prof. Nobukatsu Kanehara